صبا کاشی ، یکی از اصلی ترین رسالت های خود را حفظ محیط زیست و کمک به حفظ و نگهداری آن می داند.انتخاب تکنولوژی تولید و روند پروسه تولید ، بدقت انتخاب شده است تا کمترین آلودگی به محیط زیست تحمیل شود و بر این باوریم که تمام واحد های تولیدی منطقه باید با تلاش همه جانبه ، سعی در ترمیم و حفظ و تعمیم محیط زیست ، فضای سبز و آسمان آبی داشته باشند.

فضای سبز و آسمان آبی حق طبیعی همه انسان ها و نسل های بعد از ماست.در حفظ و نگهداری آن بکوشیم.حفظ محیط زیست برای نسل های آینده از مهمترین وظایف تمام اسنان ها و واحد های تولیدی است.پس   بیایید محیط هایی عاری از آلودگی ایجاد نماییم